R E C Veterinary Physiotherapy Mae R E C Veterinary Physiotherapy yn darparu ffisiotherapi ac adsefydlu o ansawdd uchel ar gyfer da byw, ceffylau a chwn ledled Gogledd Cymru, Sir Gaer, Gogledd Swydd Amwythig ac Ynys Manaw. Ffisiotherapi Da Byw Ffisiotherapi Ceffylau Ffisiotherapi Cŵn Ffisiotherapi Prisiau

R E C Veterinary Physiotherapy

Mae R E C Veterinary Physiotherapy yn ymfalchio o gynnig gofal a thriniaeth i bob anifail, gan ddarparu amrywiaeth o driniaethau i helpu cael eich anifeiliaid annwyl yn nol ar eu traed, atal anafiadau pellach a gwella eu perfformiad.
null

FFISIOTHERAPI DA BYW

Yn union fel cŵn a cheffylau, gall anifeiliaid fferm ddioddef o anaf, clefyd a dim ond poen a all gael effeithiau negyddol ar eu cynhyrchu, ac yn bwysicach fyth eu lles.
null

FFISIOTHERAPI CEFFYLAU

Gellir defnyddio ffisiotherapi ym mhob math o geffylau, o chwaraeon a cheffylau arddangos i hacwyr hamdden a hapus er mwyn gwella cryfder, cydbwysedd a chydlynu, yn ogystal â’u cadw’n hapus, yn iach ac yn syfrdanol.
null

FFISIOTHERAPI CŴN

Gall cwn ac anifeiliaid bach eraill elwa’n fawr o ffisiotherapi, os yw’n adferiad ar ôl llawdriniaeth neu anaf, neu gwella perfformiad anifeiliaid chwaraeon a gweithio.

Y triniaethau a gynigiwn

Mae R E C Veterinary Physiotherapy yn cynnig amrywiaeth o driniaethau y gellir eu perfformio ar bob anifail.

Tylino

Mae tylino’n driniaeth ffisiotherapi gwych a gellir ei ymgorffori ym mhob cynllun triniaeth, waeth beth yw’r diagnosis.

Amrywiaeth Amrywiol o Gynnig

Mae ymarferion PROM yn cynnwys symud aelod trwy ei ystod lawn o gynnig heb gymorth gan yr anifail, ac fe’u defnyddir fel arfer mewn achosion o anadlu, anweithgarwch cyhyrau ac atffi cyhyrau

Ymestyn

Mae ymestyn yn fuddiol wrth wella cyhyrau a hyblygrwydd ar y cyd, gan gynyddu’r ystod o gynigion ar y cyd a lleihau’r tensiwn mewn cyhyrau tynn a hefyd yn cynyddu eu cryfder tensile sy’n lleihau’r risg o anaf.

Therapi Golau Coch

Gan weithio’n ddwfn o fewn celloedd y corff, mae therapi golau coch (RLT) yn gweithio i gyflymu iachau o fewn esgyrn, nerfau, meinweoedd meddal a llawer mwy o agweddau y corff.

Ysgogiad Trydanol Neuromwscular

Mae NMES yn defnyddio cerrig trydanol i achosi ffibrau’r cyhyrau targed i gontractio, gan helpu i atal a gwrthdroi gwastraff cyhyrau a chynyddu cryfder y cyhyrau sydd wedi’u trin

Cryotherapi

Mae cryotherapi, neu therapi oer, yn helpu i leihau chwydd a chleisio mewn unrhyw gyflwr mewn unrhyw anifail. Mae’r teimlad oer yn cyfyngu’r llif gwaed i’r ardal sy’n atal yr hylif gormodol (chwyddo) a gwaed (cleisio) yn cael ei greu.

Rhaglenni Ymarfer Cartref

Fel rhan o gynllun trin ffisiotherapi eich anifail, efallai y bydd rhai ymarferion a gweithgareddau i’w gwneud gartref gyda’ch anifail rhwng apwyntiadau ffisiotherapi wedi’u rhagnodi.

Therapi Thermol (Therapi Gwres)

Yn groes i cryotherapi, mae therapi thermol neu wres yn cynyddu’r llif gwaed i’r meinweoedd, gan ddileu cemegau ‘tocynnau’ drwg a’u disodli â meintiau mawr o faetholion a chemegau ‘da’, er mwyn helpu i gyflymu iachâd a lleihau poen.

Ymarferion Adferol

Mae ymarferion yn rhan bwysig o adsefydlu. Mae ymarferion cryfhau yn herio cryfder y cyhyrau a chydbwysedd yr anifail trwy ystod o weithgareddau, megis rheiliau cavaletti, gwehyddu, symud pwysau, dringo grisiau a stondinau.

Prisio

ANIFEILIAID BACH

Penodiad Cyntaf Anifeiliaid Bach: £45
Dog/Canine Sitting
Penodiadau Dilyniant Anifeiliaid Bach: £35

ANIFEILIAID MAWR - GAN GYNNWYS YR HOLL ANIFEILIAID FFERM

Penodiad Cyntaf Anifeiliaid Bach: £50
Cow/Ruminant
Penodiadau Dilyniant Anifeiliaid Ceffylau a Ffermydd: £40

Hoffech chi drefnu apwyntiad?

Mae R E C Veterinary Physiotheray yn gweithio dan atgyfeiriad llym gan eich milfeddyg. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid inni gael caniatâd eich milfeddyg cyn y gallwn ni gyflawni unrhyw driniaethau ffisiotherapiwtig.

Hoffech chi drefnu apwyntiad?

Mae R E C Veterinary Physiotheray yn gweithio dan atgyfeiriad llym gan eich milfeddyg. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid inni gael caniatâd eich milfeddyg cyn y gallwn ni gyflawni unrhyw driniaethau ffisiotherapiwtig.